Последни новини

Нормативни документи

ЗАКОНИ

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

ЗАКОН за закрила на детето

ЗАКОН за защита на личните данни

ЗАКОН за защита от дискриминация

ЗАКОН за обществените поръчки

ЗАКОН за физическото възпитание и спорта

ЗАКОН за достъп до обществена информация

 

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

 

НАРЕДБИ

НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА за приобщаващото образование

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"

НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучищното и училищното образование

НАРЕДБА №1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА №1 от 09.04.2012 г. за представително облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена

НАРЕДБА №1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавни зрелостни изпити

НАРЕДБА №2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата за предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА №2 от 18.05.2009 г. за усвояването на книжовния български език

НАРЕДБА №2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мироприятия за деца и ученици

НАРЕДБА №3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавни зрелостни изпити

НАРЕДБА №3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата

НАРЕДБА №4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

НАРЕДБА №4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист

НАРЕДБА №4 от 30.11.2015 г. за учебния план

НАРЕДБА №5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

НАРЕДБА №6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език

НАРЕДБА №7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка

НАРЕДБА №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА №8 от 04.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училищните столове

НАРЕДБА №9 от 16.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА №10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебници и учебни помагала

НАРЕДБА №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА №10 от 16.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

НАРЕДБА №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите на учениците

НАРЕДБА №13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование

НАРЕДБА №14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА №15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата

НАРЕДБА №15 от 22.07.2019 г. за статуса и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

НАРЕДБА №24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №97 на МС от 25.04.2019 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №100 на МС от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование