Последни новини

ПРИЕМ В V КЛАС ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство в VII клас, съгласно чл. 94а. от НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, ще се проведе на 22.07.2024 г. от 9:00 ч.

Кандидата да се яви пред официалния вход на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас, пл. „Св. св. Кирил и Методий“ № 1, не по-късно от  08:15 часа, с документ за самоличност със снимка (лична карта/ученическа лична карта, паспорт) и служебна бележка, удостоверяваща мястото на изпита.

Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство е практически с продължителност 5 (пет) астрономически часа.

Учениците рисуват със собствени изобразителни материали, пособия и инструменти за изпълнение на практическата изобразителна задача съгласно учебно-изпитната програма. Рисувателният лист се осигурява от СУ „Св. св. Кирил и Мeтодий“ – гр. Бургас.

Забележка: Чл. 94а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) (1) На допълнително определена от министъра на образованието и науката дата за провеждане на изпит от националното външно оценяване по учебните предмети български език и литература и/или математика и/или на изпит за проверка на способностите имат право да се явят учениците, които не са се явили на съответния изпит:

1. защото в деня на изпита са били в болничен престой, под задължителна изолация или задължителна карантина; или

2. поради смъртен случай на член от семейството му, настъпил до един месец преди изпита.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СЛЕДВАЩО КЛАСИРАНЕ

Уважаеми кандидат-гимназисти и родители,

Записването на приетите ученици в VIII клас в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас на всеки етап от класиране и подаване на заявление за следващ, се извършва в стая № 2 и стая № 3 на първи етаж. Необходимо е присъствието както на ученика, така и на родител или упълномощено лице.

Работно време на комисиите: от 8:00 ч. до 18:00 ч.

Необходими документи за записване:

  • Заявление за записване – предоставя се от комисията и се попълва на място
  • Свидетелство за завършено основно образование – оригинал
  • Копие от Удостоверение за раждане
  • Имунизационен статус

 

Необходими документи за подаване на заявление за участие в следващ етап:

  • Служебна бележка за допускане до НВО
  • Свидетелство за завършено основно образование – за сверяване на данните
  • Заявлението се предоставя от комисията и се попълва на място

 

 

 

                                                           ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС