Актуални новини

Актуални новини

Актуални  новини

Уважаеми ученици и родители,
 
Съгласно Заповед № РД09-1204/21.01.2022 г. на министъра на образованието и науката и Заповед  РД-01-21/20.01.2022 г. на директора на РЗИ - Бургас, считано от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. /вкл./ учениците от I, II, III, IV, VII, X и XII клас ще се обучават присъствено, а учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас ще се обучават от разстояние в електронна среда /ОРЕС/. Запазват се същите учебни смени и дневно разписание.
 
 
 

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на приравнителни изпити

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на първа редовна изпитна сесия на учениците в задължителна училищна възраст, записани в самостоятелна форма за учебната 2021/2022 г.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ПРИ РОТАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 02.12.2021 г. ДО 10.12.2021 г.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТАИТЕ – 02.12.2021 г. – 10.12.2021 г.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) OT 08.11.2021

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) ЗА ПЕРИОДА 02.11.2021 – 12.11.2021 Г. ВКЛ.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

 


 

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,
 
Уведомяваме Ви, че няма свободни места за прием на ученици в V клас за учебната 2021/2022 година.
 

 
Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,
 
Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-06-495/12.07.2021 г. на Началника на РУО - Бургас, броят на учениците в паралелките в VIII клас на места по държавен план-прием за учебната 2021-2022 учебна година е завишен от 24 на 26 ученици. По-подробна информация може да откриете в Приложение №1.
 
 

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол за резултатите от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство за прием в V клас за учебната 2021/2022 година, проведен на 01.07.2021 г.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Списък на класираните ученици след положен изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство за прием в V клас през учебната 2021 – 2022 година

 


 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

 

От 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. можете да подавате заявления за участие в първи етап на класиране за приемане в VIII клас след положени изпити чрез тест и проверка на способностите. Подаването може да стане по два начина:

1. Електронно подаване на заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничения.

Адресът е priem.mon.bg. Влизането е с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището.

Попълването става, като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните), избирайки паралелката (всяка има различен код и не може да се получи дублиране) или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните повече паралелки. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии, трябва да прикачите сканирано медицинско свидетелство. Медицинско свидетелство е задължително да представите при записване в професионална паралелка. Ако не бъде представено на записването, губите мястото си в класирането.

След като попълните исканите от Вас паралелки, внимателно проверете попълненото заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.

Подаването на заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Подаване“. Ако сте допуснали грешка при подредбата на желанията можете да отидете на място в училище-гнездо, където да подадете своето коригирано заявление. Това е възможно единствено в периода на подаване на заявленията.

            2. Подаване на заявление в училище - Всички училища в област Бургас, в които са се обучавали ученици в VII клас през учебната 2020/2021 г., ще приемат документи за участие в класирането за приема на ученици в VIII клас по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.  Няма ограничения за подаване на заявления на място в определените училищата за ученици от други области. Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя.

Заявление можете да изтеглите от настоящия сайт и да попълните вкъщи на компютър или на ръка, а можете да получите бланка и в определеното за прием на документи училище и да го попълните там на място.

Списъкът с паралелките за област Бургас ще е изложен в училищата, определени да приемат документи за участие в класирането, на достъпно място.

На място в училищата, определени да приемат документи за участие в класирането, се подават заявления единствено за училищата от област Бургас.

За училища, които не са на територията на област Бургас, може да се кандидатства само online.

            При отиването в училище, определено да приема документи за участие в класирането, първо ще Ви бъде направена проверка в електронната система, дали не сте въвели електронно заявление, за което желаете да бъде извършена корекция.

При условие, че няма регистрирано заявление в електронната система, Вашето заявление на хартиен носител ще бъде въведено от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли специалностите – ще бъде само проверено. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за завършено основно образование. Не се изисква копие. Ако в заявлението Ви има паралелки със специалности от професии, може да носите медицинското свидетелство, което да бъде сканирано и приложено към заявлението Ви. Медицинско свидетелство е задължително да представите при записване в професионална паралелка. Ако не бъде представено на записването, губите мястото си в класирането.

 

Следващата стъпка е заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единия. С това заявлението Ви е прието.

 

Online кандидатстване след завършен VII клас


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на втора изпитна сесия за определяне на срочна оценка за II учебен срок

 


Грамота и Плакет за СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бургас за 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий,

на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

 


 

ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ

Изпитът за определяне на срочна оценка по География и икономика – ПП за XII клас ще се проведе на 17.05.2021 г. от 08:00. Учениците трябва да се явят пред зам. – дирекцията на училището 15 минути преди началото на изпита.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

11.05.2021 г. - неучебен, но присъствен ден.

 


 

ДЕН НА ЕВРОПА - 2021

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО“ 2020–2021

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед №РД-09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за преустановения присъствен образователен процес на учениците от I до XII клас от 22.03.21 г. до 31.03.21 г.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед №РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването за въведените временно противоепидемични мерки от 22.03.21 г. до 31.03.21 г.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед №РД-01-37/10.03.2021 г. за преминаване в ОРЕС от 12.03.2021 г.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Резултати от областния кръг на олимпиадата по философия - 07.02.2021 г.

 


 

ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка за I учебен срок на учебната 2020/2021 година.

 

ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ

Изменения и допълнения във връзка със Заповед № РД 01-51 от 26.01.21 г. на министъра на здравеопазването в Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19.


 

ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ПЕРИОДА 04.02.2021 Г. - 17.03.2021 Г.


 

ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

 

Съгласно т. 5 от Заповед № РД09-2924/ 26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, Областния координационен щаб взе решение учениците от 5. до 12. клас в област Бургас да преминат към обучение от разстояние в е-среда за периода от 12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. (включително).


 

ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОЧВА НАБИРАНЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, С КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ПО ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ И ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В КЛАС И В УПРАВЛЕНСКАТА УЧИЛИЩНА ПРАКТИКА"

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, КД1 "ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ", СЕКТОР "УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ "

МОБИЛНОСТ 1

Курсове:

- "Интегриране на творчеството и иновациите в преподаването"

- „Всички сме специални“: Включване и подкрепа за ученици със специални потребности в и извън класната стая“

Работен език: Английски, ниво на владеене – минимум В2

Дати на провеждане: 03.08 – 08.08.2020 г./ 10.08 – 15.08.2020 г.  

Организатор: Europass Teacher Academy (PIC: 947318394)

Място: Барселона, Испания

МОБИЛНОСТ 2

Курс "Аудиовизуални и социални медии за класната стая"

Работен език: Английски, ниво на владеене – минимум В2

Дати на провеждане: 05.10 - 16.10.2020 г.

Организатор: Europass Teacher Academy (PIC: 947318394)

Място: Барселона, Испания

Предвид усложнената обстановка, свързана с Covid-19, желаещите изпращат своите кандидатури онлайн на адреса на училището soukim@abv.bg, както и на хартиен носител (в канцеларията).

 

 

 

Пълният комплект документи на кандидатите следва да съдържа:

  1. Заявление до директора
  2. План за разпространение на резултатите
  3. Europass езиков паспорт
  4. Професионална автобиография
  5. Професионално портфолио
  6. Анкетна карта за самооценка
  7. Копие от Диплома за висше образование
  8. Копие от други документи, удостверяващи езикови и компютърни компетенции, квалификационни степени, квалификационни кредити, награди, в т.ч. наличие на предишни и настоящи постижения с ученици.
  9. Копие от сертификати за участие в курсове, програми (в т.ч. „Еразъм+“ и други европейски инициативи), семинари, уебинари, членство в професионални организации и др. по преценка на кандидата.

 

Мейлът с прикачения комплект документи именувайте по следния начин:

Erasmus+2020_Application_ImeFamilia

 

КРАЕН СРОК ЗА ОНЛАЙН ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

30.06.2020 г., 16:00 ч.

 

Забележка: Оригиналният комплект документи за кандидатстване (хартиен носител) внесете в канцеларията на училището по възможност в упоменатия по-горе срок. При непреодолими обстоятелства, направете го при първа появила се възможност. Съхранявайте надлежно оригиналния комплект.

 

За въпроси и допълнителна информация:

kim_erasmus@abv.bg

 

Всеки кандидат ще получи обратна връзка за резултатите от първия кръг – кандидатстване по документи.

Кандидатите, представили пълен набор документи, отговарящи на критериите на журито, ще бъдат поканени на събеседване.

Имената и датата ще бъдат обявени допълнително на сайта, както и на информационното табло в сградата на училището.

У С П Е Х    Н А    В С И Ч К И!

 


 

Ден на отворените врати

на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Бургас