Последни новини

Прием след VІІ клас

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че запознаването с индивидуалните оценени и проверени писмени работи на учениците от НВО по Математика в VII клас, ще се осъществи в периода 28.06. – 30.06.2022 год. в компютърния кабинет на I етаж, при следния график:

  • Вторник, 28.06.2022  год. – от 9.00 часа до 13.00 часа и от 14.00 часа до 17.00 часа;
  • Сряда, 29.06.2022  год. – от 9.00 часа до 13.00 часа и от 14.00 часа до 17.00 часа;
  • Четвъртък, 30.06.2022 год. - от 9.00 часа до 13.00 часа.

 


 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

 

От 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. можете да подавате заявления за участие в първи етап на класиране за приемане в VIII клас след положени изпити чрез тест и проверка на способностите. Подаването може да стане по два начина:

1. Електронно подаване на заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничения.

Адресът е https://priem.mon.bg. Влизането е с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището.

Попълването става, като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните), избирайки паралелката (всяка има различен код и не може да се получи дублиране) или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните повече паралелки. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии, трябва да прикачите сканирано медицинско. Ако не се прикачи медицинско свидетелство желанието на ученика за професионална паралелка ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но е необходимо да представи медицинското свидетелство при записването. Ако не го представи при записване, то ученикът губи мястото си в класирането. След като попълните исканите от Вас паралелки, внимателно проверете попълненото заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете, и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.

Подаването на заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Подаване“. Ако сте допуснали грешка при подредбата на желанията можете да отидете на място в училище-гнездо, където да подадете своето коригирано заявление. Това е възможно единствено в периода на подаване на заявленията.

            2. Подаване на заявление в училище - Всички училища в област Бургас, в които са се обучавали ученици в VII клас през учебната 2021/2022 г., ще приемат документи за участие в класирането за приема на ученици в VIII клас по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.  Няма ограничения за подаване на заявления на място в определените училищата за ученици от други области. Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя.

Образец на заявление можете да изтеглите от настоящия сайт и да попълните вкъщи на компютър или на ръка, а можете да получите бланка и в определеното за прием на документи училище и да го попълните там на място, за по-лесна обработка и въвеждане на информацията в информациионната система.

Списъкът с паралелките за област Бургас ще е изложен в училищата, определени да приемат документи за участие в класирането, на достъпно място.

На място в училищата, определени да приемат документи за участие в класирането, се подават заявления единствено за училищата от област Бургас.

За училища, които не са на територията на област Бургас, може да се кандидатства само online.

            При отиването в училище, определено да приема документи за участие в класирането, първо ще Ви бъде направена проверка в електронната система, дали не сте въвели електронно заявление, за което желаете да бъде извършена корекция.

При условие че няма регистрирано заявление в електронната система, Вашите желания от заявлението на хартиен носител ще бъдат въведени от длъжностно лице в електронната система. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за завършено основно образование. Не се изисква копие. Ако в заявлението Ви има паралелки със специалности от професии, може да носите медицинското свидетелство, което да бъде сканирано и приложено към заявлението Ви. Ако не се прикачи медицинско свидетелство желанието на ученика за професионална паралелка ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но е необходимо да представи медицинското свидетелство при записването. Ако не го представи при записване, то ученикът губи мястото си в класирането.

Следващата стъпка е заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единия. С това заявлението Ви е прието.

 


 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИE !!!

 

На вниманието на всички ученици от VII клас, които ще се явяват на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство!

 

Уважаеми ученици,

 

Уведомяваме Ви, че изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство ще се проведе на 21.06.2022 г. /вторник/ от 09:00 часа в сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас.

Учениците да се явят на 21.06.2022 г. в 08:00 часа пред централния вход на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас.

В сградата на училището за участие в изпита учениците ще се допускат при представяне на документ за самоличност - лична карта/ ученическа лична карта/ ученическа книжка/ задграничен паспорт/ и служебна бележка за явяване на изпити.

 

За изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство учениците да носят: моливи, акварелни или темперни бои, четки, линия, триъгълник, транспортир, гума, черен химикал, съд за вода и други по избор на ученика.

Рисувателният лист и глината се осигуряват от училище.

 


 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – БУРГАС

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

 

Профил

Брой паралелки

Брой ученици

Икономическо развитие:

География и икономика с английски език

1

26

Софтуерни и

хардуерни науки

с английски език

1 26

Изобразително изкуство:

Изобразително изкуство с английски език

1

26

 
 

 

ПРОФИЛ – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ: ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Приемът се осъществява след завършен VII клас

Балообразуване:

1. Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.

ВАЖНО! При удвояване на двата резултата от националното външно оценяване.

2. Оценките по български език и литература и по география и икономика от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

Профилиращи предмети:

1. География и икономика

2. Английски език 

РИЧЕ - АЕ

 

ПРОФИЛ – СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Приемът се осъществява след завършен VII клас

 

Балообразуване:

1. Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.

ВАЖНО! При удвояване на двата резултата от националното външно оценяване.

2. Оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

Профилиращи предмети:

1. Информатика

2. Информационни технологии

РИЧЕ - АЕ

 

ПРОФИЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Приемът се осъществява след завършен VII клас

Балообразуване:

1. Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.

2. Удвоения резултат от изпита за проверка на способностите.

3. Оценките по български език и литература и по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

Профилиращи предмети:

1. Изобразително изкуство

2. Английски език 

РИЧЕ - АЕ

ВАЖНО!

КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРОФИЛ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО.

Изпитът за проверка на способностите се полага на територията на областта, в която ученикът е завършил VII клас, в определено от началника на РУО училище. За полагане на изпит за проверка на способностите ученикът подава заявление до началника на РУО, в училището, в което завършва VII клас.

Когато в областта не е предвидено провеждането на изпит за проверка на способностите, ученикът го полага на територията на избрана от него друга област, която провежда такъв изпит. Подаденото от ученика заявление се препраща по служебен ред на началника на РУО, където ученикът ще полага изпита.

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ИЗПИТЪТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА  В СГРАДАТА НА СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - БУРГАС.

ДЕЙНОСТИ И СРОКОВЕ:

1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. Заявлението се подава в училището, в което ученикът завършва VII клас.

Срок: 26.05. - 27.05.2022 г. вкл.

2. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпит за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпит за проверка на способностите.

Срок: до 10.06.2022 г. вкл.

3. Провеждане на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство.

Дата: 21.06.2022 г.

Начален час: 9:00

Място на провеждане: СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Бургас, пл. "Св. св. Кирил и Методий" 1

4. Обявяване на резултатите от изпита за проверка на способностите.

Срок: до 28.06.2022 г. вкл.

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

 


 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

 


 

ЗАПОВЕД ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.