Последни новини

Прием в V клас

 


 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – БУРГАС

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА  2022 – 2023 ГОДИНА

Паралелки

Брой паралелки

Прием

Паралелка с изучаване на английски език

3

по документи

Паралелка с изучаване на изобразително изкуство и английски език

1

с изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

 

 

ПАРАЛЕЛКИ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Обучението по английски език се осъществява по специалната програма на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Целта на обучението е разширяване и задълбочаване на основни езикови знания, изграждане на високо ниво на комуникативна компетентност.

Обучението по английски език включва разнообразни учебни задачи и интерактивни дейности, съобразени с интересите на учениците, стимулиращи активното им участие, способстващи за осъзнаване на реалната комуникативна значимост на изучаваните речеви модели  и структури.

Всеки ученик има възможност да участва във вътрешноучилищни и национални състезания по английски език. В края на всяка година получава сертификат.

 

ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Обучението е насочено към умения, знания и отношения, които формират цялостен и задълбочен интерес към постиженията на националната и световната художествена култура. Художественото образование, което предлагаме, е базирано върху стимулиране и разгръщане на индивидуалния опит и индивидуалния творчески потенциал на всеки ученик и неговите възможности за свободно изразяване на идеи и преживявания чрез рисуване.

Основна цел на обучението по изобразително изкуство е изграждане на естетическа чувствителност, на естетически критерии при възприемане на обекти и явления от действителността, творби на изкуството. Оригинален акцент в нашата работа са знанията и дейностите, свързани с историята на изкуството и връзката между изкуството и виртуалната среда.

Обучението се осъществява в условията на духовна, творческа среда, в прекрасно ателие по графика и живопис, предразполагащо към ежедневно общуване с изкуството. 

Традиционни са участията в изложби и конкурси на регионално, национално и международно ниво, в благотворителни акции, хепънинги и пърформанси, посещения на галерии, срещи с художници – една творческа атмосфера, която обогатява духовния свят на учениците и стимулира себеизразяването им в изкуството.

Обучението осигурява успешен прием на учениците след завършен VІІ клас в профилирани паралелки с изучаване на изобразително изкуство и в художествени гимназии. Независимо дали ще изберат друг път за себе си, учениците ни остават хора с културна чувствителност, с отношение към изкуството.

 


 

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПАРАЛЕЛКАТА С ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО УЧЕНИЦИТЕ ПОЛАГАТ ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО.

ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 Г. ИЗПИТЪТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.07.2022 г. В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО.

 

ДЕЙНОСТИ И СРОКОВЕ:

1. Подаване на заявление за полагане на приемен изпит за проверка на способностите (по образец) - от 20.06.2022 г.  до 24.06.2022 г. вкл. в канцеларията на училището.

2. Провеждане на изпита за проверка на способностите –  01.07.2022 г. от 10:00 часа.

3. Обявяване на резултатите от изпита за проверка на способностите –  08.07.2022 г.

4. Записване на приетите ученици – от 11.07.2022 г. до 15.07.2022 г. вкл.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО:

  • Вид и времетраене

Практически изпит с продължителност 4 (четири) астрономически часа (от 10:00 до 14:00).

  • Формат на изпита

Кандидатите рисуват по една от три възможни теми, изтеглена в тяхно присъствие.

Всеки кандидат има право да избира материалите, с които да рисува. Материалите и пособията за рисуване (четки, бои, съд за вода и др.) се осигуряват и носят в деня на изпита от кандидатстващите, а рисувателният лист с размер 35/ 50 см се предоставя от училището.

 

  • Оценявани компетентности

- изобразителни способности на учениците;

- знания за композиция на рисунката;

- степен на развитие на пространствено мислене;

- умения за цялостно изграждане на творбата в избраната от кандидатите графична, живописна или смесена техника.

 

ВАЖНО!

СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бургас не осъществява прием в V клас в новосформирани паралелки, а допълва съществуващи! Информация за наличие на свободни места в V клас в паралелките с изучаване на английски език през 2022 - 2023 учебна година ще бъде публикувана след 25.07.2022 г.

 

Необходими документи за прием в V клас:

  • Заявление от родител/настойник на ученика (по образец);
  • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (оригинал);
  • Акт за раждане (представя се за сверяване на данните, посочени в заявлението);
  • Удостоверение за преместване (не важи за учениците, които завършват IV клас в СУ "Св. св. Кирил и Методий");
  • Здравна профилактична карта.

 

Документите се подават  в канцеларията на училището (работно време – 09:00 – 12:00, 13:00 – 16:30).