Последни новини

Проекти

РЕЗУЛТАТИ

ОТ ПРОЦЕДУРА ПО СЕЛЕКЦИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ПО КД122-SCH

НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Бургас обявява резултати от Процедура за кандидатстване за участие в мобилности на училищен персонал в рамките на одобрен проект 2022-2-BG01-KA122-SCH-000100391 "Училищно образование - от глобални умения и нагласи към знания", KA122-SCH - Краткосрочни проекти за мобилност на учащи и персонал в училищното образование, Програма "Еразъм +":

  1. Динка Делкова Дойчева и Снежана Великова Няголова - Neuroscience: Understand How Your Students Learn, Rome, Italy
  2. Таня Димитрова Стоянова - Попова и Антоанета Иванова Маринова - Traditional Arts and ICT Art Tools for Teaching your Subjects and Promoting Life Skills, Barcelona, Spain
  3. Виолета Николаева Стойкова и Тодор Стоянов Георгиев - Discover the 7Cs: Learning for Life (and Work) in the 21st Century, Budapest, Hungary
  4. Денница Динева Паунова и Донка Димова Павлова - Global Education and Critical Media Literacy: Essential Elements in Contemporary Teaching, Prague, Czech Republic
  5. Видилина Жечева Русева и Екатерина Георгиева Харалампиева, The Ecocentric Approach: Introducing Sustainability in Education, Germany, Berlin

 


 

УСПЕХ ЗА УЧИЛИЩЕТО НИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

В края на декември 2022 година Центъра за развитие на човешките ресурси, номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски Корпус за солидарност“ на Европейския съюз, обяви официалните резултати от селекция на проектни предложения по Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование", по Поканата за кандидатстване към 04.10.2022 г.

Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“ – Бургас е в списъка с одобрените за финансиране проекти.

Проектът ни „Училищно образование - от глобални умения и нагласи към знания“ е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Период на изпълнение: 01.02.2023 – 31.01.2024

Стойност: 18 560 евро

Чрез проектното предложение ние заявяваме своята решимост да предприемем премерени, внимателно планирани стъпки с една основна цел - устойчива промяна в училище.

Използвайки принципа "Учене през целия живот" искаме да развием педагогическите и управленски компетенции на учителския, непедагогически и ръководен състав по време на 5 структурирани транснационални обучения. В резултат очакваме повишаване на успеха на над 200 ученици от прогимназиален и гимназиален етап с една единица, чрез устойчива промяна в когнитивните им възможности и разгръщане на творческия им потенциал. Усилията ни са насочени към подобряване на уменията, необходими за учене и запомняне, насърчаване на творческите начини на мислене чрез ефективни стратегии за съвместно обучение в класната стая, улесняване на междукултурното разбирателство, прецизиране на компютърната и дигитална грамотност. В нашите ученици ние виждаме бъдещите глобални граждани с адекватен поглед към медийния свят, използващи критично и системно мислене, разпознаващи ценностите, отличаващи „фалшивите новини“ от истинските. Особен акцент поставяме на постигането на устойчивост чрез прилагането на съвременни екологични практики, както и съчетаването на традиционното изкуство с модерните технологии.

Съгласно Регламент (ЕС) 2021/817 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 20 май 2021 г. за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието и обучението, младежта и спорта, предстои подписване на Договор за отпускане на безвъзмездни средства за изпълнение на проекта с Националната ни агенция – Център за развитие на човешките ресурси, София.

Да се поздравим с успеха и си пожелаем творческо реализиране, професионално усъвършенстване, знаещи и уверени в способностите си ученици!

ПРОЕКТ 2022-2-BG01-KA122-SCH-000100391