Последни новини

Прием в VIII-ми клас

Заповед за определяне на дати за провеждане на изпитите от Националните външни оценявания (НВО) в IV, VII, Х клас и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО през учебната 2023/2024 година

 

Заповед за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII и в XI клас и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите за проверка на способностите през учебната 2023/2024 година

 

Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по изобразително изкуство за прием на ученици в VIII клас по държавния план-прием на места в неспециализирани държавни и общински училища

 

ПРОФИЛ: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Основната стратегия в учебната програма по изобразително изкуство е насочена към формиране на цялостен и задълбочен интерес към постиженията на националната и световната художествена култура, към стимулиране и разгръщане на индивидуалния творчески потенциал на всеки ученик и индивидуалните му възможности за пълноценно себеизразяване в изкуството.

Обучението се провежда в учебни ателиета по графика и живопис, декоративно-приложни изкуства, в специализирани ателиета по скулптура, оборудвани с пещ за печене на керамика и с пособия за работа със скулптурни материали.

Учениците придобиват знания и специализирани практически умения по съответния вид изкуство. Акцентът върху история на изкуството допринася за солидната теоретична подготовка на учениците, за формиране на естетическата им чувствителност, критерии за изкуството, богата естетическата и обща култура. Заниманията по компютърна графика и дизайн откликват на интереса на младите хора към дигиталното изкуство.

Училището разполага със собствена галерия. По традиция непрекъснато се поддържат колективни и самостоятелни изложби както в сградата на училището, така и в изложбени зали в Морското казино, в музеи, в изложбената зала на Съюза на художниците. Младите художници участват в множество регионални, национални и международни конкурси. Възможността за постоянни изяви стимулира идеите и творческо себеизразяване на учениците.

За всеки клас се организира учебно-творческа практика (пленер) в рамките на една учебна седмица (30 часа), последвана от традиционна изложба, представяща най-доброто от пленера.

Учебната програма осигурява високо ниво на подготовката за кандидатстване във висши учебни заведения. Ако не продължат образованието си след завършване на гимназия, учениците могат да работят като самостоятелни творци или като изпълнители в сферата на рекламата, полиграфията и дизайна, в сценографията и костюма, като гримьори, татуисти и др.

Особено добри перспективи за завършващите профила предоставя и открият в Бургас филиал на Националната художествена академия – София, за обучение на студенти по специалности от професионално направление „Изобразително изкуство“. До момента възпитаниците на този профил продължават успешно образованието си в специалностите на Националната художествена академия – „Живопис“, „Стенопис“, „Скулптура“, „Графика“, „Книга и печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“, „Керамика“, „Текстил – изкуство и дизайн“, „Индустриален дизайн“, „Рекламен дизайн“, „Мода“, както и във ВТУ – „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, „Графичен дизайн и визуални комуникации“, в Лесотехническия университет – „Ландшафтна архитектура“, в Техническия университет, София и Варна – „Инженерен дизайн“, във ВИАС – „Архитектура“ или в други хуманитарни специалности.

Хорариумът по чужд език осигурява много добри възможности за обучение в чужбина. Мнозина от нашите възпитаници, които продължават образованието си в областта на изобразителното изкуство, избират по време на следването си бакалавърски и магистърски курсове в Англия и Италия. Допълнителните часове по български език и литература дават добра възможност за успешно представяне на първия задължителен Държавен зрелостен изпит.

Сред завършилите профила има художници с национална и международна известност, архитекти, ландшафтни архитекти, работещи в целия европейски свят, стенописци с успешна кариера в САЩ и Европа, изявени художници в областта на книгоиздаването, дизайнери, автори на анимационни филми със значими награди, създатели на виртуални продукти, които се изявяват както в България, така и в Англия, Нидерландия, Германия, преподаватели в Националната художествена академия, учители по изобразително изкуство, педагози в началната училищна степен, изявени професионалисти в сферата на рекламата и др.

ПРОФИЛ: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Стратегията, заложена в учебната програма по география и икономика е с теоретична и приложна насоченост: учениците да осмислят значението, мястото и ролята на географските знания като основна и неотменна част от глобалните проблеми на съвремеността, обучението им да допринесе за формиране и повишаване на тяхната географска култура, за постигане на компетентност за ползотворно участие в обществения живот.

Основните модули в учебната програма са: природна и хуманитарна география на света, историко-географски региони, география на България, приложна география, картография, икономика. Подготовката е насочена към постигане на високи резултати на Държавните зрелостни изпити, към конкурсните изпити във висшите учебни заведения.

Наред с това хорариумът по английски език осигурява добри възможности за обучение в чужбина. А допълнителните часове по български език и литература дават възможност за успешно представяне на първия задължителен изпит от Държавните зрелостни изпити.

Широкоспектърна е досегашната реализация на завършилите профилираната паралелка по география и икономика. Зрелостниците ще могат да кандидатстват с оценката от Държавния зрелостен изпит по география и икономика за редица специалности във висшите учебни заведения: „Туризъм”, „Геология”, „География”, „Регионално развитие и политика”, „История и география”, „Социална педагогика”, „Политология”, „Международни отношения”, „Бизнес администрация”, „Публична администрация”, „Икономика на отбраната и сигурността”, „Маркетинг”, „Стопанска логистика”, „Финанси” и много други.

Голяма част от нашите възпитаници се реализират в сферата на икономиката и туризма.

ПРОФИЛ: СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

Стратегията на учебните програми по профилиращите предмети се ръководи от идеята за задълбочена теоретична и практическа подготовка на учениците в областта на информационните и комуникационните технологии.

Обучението цели:

  • Да ориентира учениците в основните направления за приложение на информатиката като интердисциплинарна наука в съвременното глобално свързано общество.
  • Да развива аналитичното и креативното мислене на учениците при търсенето и намирането на софтуерни решения.
  • Да подготвя учениците към постигане на високи резултати на конкурсните изпити във висшите учебни заведения и професионалната им реализация в софтуерния бизнес.

 

Основните модули, заложени в учебната програма, са: обектно ориентирано проектиране и програмиране, структури от данни и алгоритми, релационен модел на бази от данни, програмиране на информационни системи, обработка и анализ на данни, мултимедия, уеб дизайн, решаване на проблеми с ИКТ.

Наред с това хорариумът по английски език осигурява добри възможности за обучение в чужбина. Допълнителните часове по български език и литература дават възможност за успешно представяне на първия задължителен изпит от Държавните зрелостни изпити.

Училището разполага със съвременна, подходяща техника за усвояване на знания и придобиване на компетентности в сферата на ИКТ: две новооборудвани терминални зали, четири компютърни кабинета, мултимедия.

Завършилите профила могат да се реализират в сферата на IT сектора и електронните медии, да извършват творческа и приложна дейност в областта на мултимедийните информационни и уеб технологии, да разработват софтуерни и арт продукти на съвременно ниво. Зрелостниците ще могат да кандидатстват за редица специалности във висшите учебни заведения: „Софтуерно инженерство”, „Съдебни инженерно-технически експертизи”, „Техническа безопасност и електротехническа експертиза”, „Инженеринг и експлоатация на енергийни системи”, „Приложна информатика и уеб дизайн”, „Бизнес информационни технологии”, „Интегрирани компютърни системи и комплекси”, "Мултимедийни технологии и уеб дизайн” и много други.