Последни новини

Прием в I-ви клас

ВАЖНО! ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че записването на приетите на първо класиране ученици в I клас за учебната 2023-2024 година стартира на 05.06.2023 г. (понеделник) и ще продължи до 12.06.2023 г. (понеделник), вкл.

Работно време на комисията: от 08:00 ч. до 18:00 ч.

Записването е на място и ще се осъществи в стая № 7 (I етаж) по следния начин:

1. Попълване на документи по образец – попълват се на хартиен носител.

2. Необходими документи:

 • Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал
 • Удостоверение за раждане – копие и оригинал за сверяване
 • Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива):
  • дете от приемно семейство - договор за настаняване или отглеждане на дете от приемно семейство / заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - Бургас
  • осиновено дете - съдебно удостоверение / съдебно решение за допускане на осиновяването
  • дете с трайни увреждания над 50% - документ от ТЕЛК / НЕЛК
  • дете с един или двама починали родители - копие на акт за смърт
  • дете от многодетно семейство (3 или повече деца) - актове за раждане на всички деца в семейството
  • дете - близнак - актове за раждане на всички деца в семейството
  • дете със СОП - решение на ТЕЛК или Протокол от лекарска комисия
 • Документ за самоличност или удостоверение за настоящ адрес – за справка

3. Справката за брат или сестра – ученици в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ се извършва на място от служебните лица.

 

 

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
 
Във връзка с Решение на ПС, прието с Протокол № 05/ 06.01.2023 г. и съгласувано становище на Обществения съвет за учебната 2023-2024 година в СУ "Св. св. Кирил и Методий" – гр. Бургас е утвърден следния училищен план-прием в I клас:
 • 4 паралелки с по 22 ученици във всяка;
 • 4 групи за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД).
Предлагаме на Вашето внимание актуална информация за предстоящата кампания:
 
 1. Електронна система за записване в I клас – https://www.uburgas.org/
 2. Правила за записване.
 3. Срокове и етапи за кандидатстване за прием в I клас.
 
Училището предлага още:
 
 • Занимания по интереси в различни тематични области
 • Спортни дейности – лека атлетика
 • Факултативни учебни часове – руски, испански, италиански език
 • Училищен стол – https://www.e-stol.com/
 • Медицински кабинет
 • Библиотека
 • Часове по английски език от Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас
 
Приложения:
 
 • Заповед на директора на училището за утвърждаване на училищния план-прием в I и в V клас;
 • Заповед на директора на училището за определяне на реда и графика на дейностите за прием на ученици в I клас;
 • Решение на Общински съвет гр. Бургас за приемане на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас за учебната 2023/2024 година.