Последни новини

Обществен съвет

Протокол №5 от заседание на Обществения съвет към СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бургас

Протокол №4 от заседание на Обществения съвет към СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бургас

Протокол №3 от заседание на Обществения съвет към СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бургас

Протокол №2 от заседание на Обществения съвет към СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бургас

Протокол №1 от заседание на Обществения съвет към СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бургас

Заповед за избор на членове и на резервни членове на Обществения съвет

Протокол №1 за провеждане на събрание за избор на обществен съвет при СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бургас

Покана за провеждане на събрание за избор на обществен съвет

Съгласно чл. 265 от Закон за предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) към всяко училище се създава и функционира структурен орган – Обществен съвет, чиято цел е подпомагане на развитието на образователната институция и за граждански контрол на управлението й. С Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

  • Какъв е състава на Обществения съвет?

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Правилника: Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция, а за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация - и представител на работодателите.

(2) Представителят на финансиращия орган се определя от кмета на общината или от съответния министър - първостепенен разпоредител с бюджет.

(3) Представителите на родителите се излъчват на събрание на родителите.

(4) За представители на родителите могат да бъдат излъчени:

1. родители на деца или ученици от детската градина или училището;

2. професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от детската градина или училището.

(6) Съставът на обществения съвет включва и резервни членове на представителите по ал. 1.

(7) Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.

  • Кои не могат да бъдат членове на училищния Обществен съвет?

Съгласно чл. 5, ал. 1 от Правилника: Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:

1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

2. член на настоятелството на детската градина или на училището;

3. в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището, детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на район в градовете с районно делене.

Съгласно чл. 5, ал. 2: Членовете на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват липсата на обстоятелствата по ал. 1.

  • Какви са правомощията на Обществения съвет?

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Правилника: Общественият съвет в детската градина и училището:

1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му - за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;

6. съгласува училищния учебен план;

7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. дава становище по училищния план-прием;

11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор" в държавните и общинските детски градини и училища;

13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

(2) Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър - първостепенен разпоредител с бюджет.

(3) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

  • За какъв период се избира Обществен съвет?

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Правилника: Членовете на обществения съвет се определят за срок до три години.

(3) Едно лице може да участва в състави на обществения съвет не повече от шест години.

 

Контакт: school.council@sukim.bg