Прием след VІІ клас

Прием след VІІ клас

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – БУРГАС

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

 

Профил

Брой паралелки

Брой ученици

Икономическо развитие:

География и икономика с английски език

1

26

Софтуерни и

хардуерни науки

с английски език

1 26

Изобразително изкуство:

Изобразително изкуство с английски език

1

26

 
 

 

ПРОФИЛ – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ: ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Приемът се осъществява след завършен VII клас

Балообразуване:

1. Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.

ВАЖНО! При удвояване на двата резултата от националното външно оценяване.

2. Оценките по български език и литература и по география и икономика от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

Профилиращи предмети:

1. География и икономика

2. Английски език 

РИЧЕ - АЕ

 

ПРОФИЛ – СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Приемът се осъществява след завършен VII клас

 

Балообразуване:

1. Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.

ВАЖНО! При удвояване на двата резултата от националното външно оценяване.

2. Оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

Профилиращи предмети:

1. Информатика

2. Информационни технологии

РИЧЕ - АЕ

 

ПРОФИЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Приемът се осъществява след завършен VII клас

Балообразуване:

1. Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.

2. Удвоения резултат от изпита за проверка на способностите.

3. Оценките по български език и литература и по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

Профилиращи предмети:

1. Изобразително изкуство

2. Английски език 

РИЧЕ - АЕ

ВАЖНО!

КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРОФИЛ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО.

Изпитът за проверка на способностите се полага на територията на областта, в която ученикът е завършил VII клас, в определено от началника на РУО училище. За полагане на изпит за проверка на способностите ученикът подава заявление до началника на РУО, в училището, в което завършва VII клас.

Когато в областта не е предвидено провеждането на изпит за проверка на способностите, ученикът го полага на територията на избрана от него друга област, която провежда такъв изпит. Подаденото от ученика заявление се препраща по служебен ред на началника на РУО, където ученикът ще полага изпита.

ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 Г. ИЗПИТЪТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.06.2019 Г. В СГРАДАТА НА СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - БУРГАС.

ДЕЙНОСТИ И СРОКОВЕ:

1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. Заявлението се подава в училището, в което ученикът завършва VII клас.

Срок: 03.06. - 05.06.2019 г. вкл.

2. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпит за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпит за проверка на способностите.

Срок: до 18.06.2019 г. вкл.

3. Провеждане на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство.

Дата: 20.06.2019 г.

Начален час: 9:00

Място на провеждане: СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Бургас, пл. "Св. св. Кирил и Методий" 1

4. Обявяване на резултатите от изпита за проверка на способностите.

Срок: до 27.06.2019 г. вкл.

5. Получаване на служебна бележка с оценката от изпита за проверка на способностите.

Срок: до 02.07.2019 г. вкл.

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

ЗАПОВЕД № РД-09-1709/29.08.2018 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НВО В IV, VII И X КЛАС, ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ ОТ НВО В VII  КЛАС И ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2010 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № РД-06-235/22.04.2019 г. ЗА УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. НА НАЧАЛНИКА НА РУО-БУРГАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК