Прием след VІІ клас

Прием след VІІ клас

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – БУРГАС

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 Г.

 

Профил

Брой паралелки

Брой ученици

Хуманитарни науки:

Български език и литература с английски език

1

26

Икономическо развитие:

География и икономика с английски език

1

26

Софтуерни и

хардуерни науки

с английски език

1 26

Изобразително изкуство:

Изобразително изкуство с английски език

1

26

 
 

ПРОФИЛ – ХУМАНИТАРНИ НАУКИ: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Приемът се осъществява след завършен VII клас

 

Балообразуване:

1. Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.

ВАЖНО! При утрояване на резултата от националното външно оценяване по български език и литература.

2. Оценките по български език и литература и по история и цивилизация от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

Профилиращи предмети:

1. Български език и литература

2. История и цивилизация

Интензивно изучаван чужд език – английски език

 

ПРОФИЛ – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ: ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Приемът се осъществява след завършен VII клас

Балообразуване:

1. Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.

ВАЖНО! При удвояване на двата резултата от националното външно оценяване.

2. Оценките по български език и литература и по география и икономика от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

Профилиращи предмети:

1. География и икономика

2. Английски език 

Интензивно изучаван чужд език – английски език

 

ПРОФИЛ – СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Приемът се осъществява след завършен VII клас

 

Балообразуване:

1. Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.

ВАЖНО! При удвояване на двата резултата от националното външно оценяване.

2. Оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

Профилиращи предмети:

1. Информатика

2. Информационни технологии

Интензивно изучаван чужд език – английски език

 

ПРОФИЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Приемът се осъществява след завършен VII клас

Балообразуване:

1. Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.

2. Удвоения резултат от изпита за проверка на способностите.

3. Оценките по български език и литература и по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

Профилиращи предмети:

1. Изобразително изкуство

2. Английски език 

ВАЖНО!

КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРОФИЛ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО.

Изпитът за проверка на способностите се полага на територията на областта, в която ученикът е завършил VII клас, в определено от началника на РУО училище. За полагане на изпит за проверка на способностите ученикът подава заявление до началника на РУО, в училището, в което завършва VII клас.

Когато в областта не е предвидено провеждането на изпит за проверка на способностите, ученикът го полага на територията на избрана от него друга област, която провежда такъв изпит. Подаденото от ученика заявление се препраща по служебен ред на началника на РУО, където ученикът ще полага изпита.

ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 Г. ИЗПИТЪТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.06.2018 Г. В СГРАДАТА НА СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - БУРГАС.

ДЕЙНОСТИ И СРОКОВЕ:

1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. Заявлението се подава в училището, в което ученикът завършва VII клас.

Срок: 14.05. - 18.05.2018 г. вкл.

2. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпит за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпит за проверка на способностите.

Срок: до 22.05.2018 г. вкл.

3. Провеждане на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство.

Дата: 01.06.2018 г.

Начален час: 9:00

Място на провеждане: СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бургас

4. Обявяване на резултатите от изпита за проверка на способностите.

Срок: до 11.06.2018 г. вкл.

5. Издаване на служебна бележка с резултатите от изпита за проверка на способностите (при заявено желание на ученика).

Срок: 13.06. -19.07.2018 г. вкл.

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

ЗАПОВЕД № РД-09-4135/29.08.2017 г. И ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018 - 2019 г. (СЛЕД ЗАВЪРШЕН  VII КЛАС)

ЗАПОВЕД № РД-06-285/28.03.2018 г. УТВЪРДЕН ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И В ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. 

на Началника на РУО - гр. Бургас