Прием в V клас

Прием в V клас

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – БУРГАС

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 Г.

Паралелки

Брой паралелки

Прием

Паралелка с интензивно изучаване на английски език

3

по документи

Паралелка с изучаване на изобразително изкуство и английски език

1

с изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

 

 

ПАРАЛЕЛКИ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Обучението по английски език се осъществява по специалната програма на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Целта на обучението е разширяване и задълбочаване на основни езикови знания, изграждане на високо ниво на комуникативна компетентност.

Обучението по английски език включва разнообразни учебни задачи и интерактивни дейности, съобразени с интересите на учениците, стимулиращи активното им участие, способстващи за осъзнаване на реалната комуникативна значимост на изучаваните речеви модели  и структури.

Всеки ученик има възможност да участва във вътрешноучилищни и национални състезания по английски език. В края на всяка година получава сертификат.

 

ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Обучението е насочено към умения, знания и отношения, които формират цялостен и задълбочен интерес към постиженията на националната и световната художествена култура. Художественото образование, което предлагаме, е базирано върху стимулиране и разгръщане на индивидуалния опит и индивидуалния творчески потенциал на всеки ученик и неговите възможности за свободно изразяване на идеи и преживявания чрез рисуване.

Основна цел на обучението по изобразително изкуство е изграждане на естетическа чувствителност, на естетически критерии при възприемане на обекти и явления от действителността, творби на изкуството. Оригинален акцент в нашата работа са знанията и дейностите, свързани с историята на изкуството и връзката между изкуството и виртуалната среда.

Обучението се осъществява в условията на духовна, творческа среда, в прекрасно ателие по графика и живопис, предразполагащо към ежедневно общуване с изкуството. 

Традиционни са участията в изложби и конкурси на регионално, национално и международно ниво, в благотворителни акции, хепънинги и пърформанси, посещения на галерии, срещи с художници – една творческа атмосфера, която обогатява духовния свят на учениците и стимулира себеизразяването им в изкуството.

Обучението осигурява успешен прием на учениците след завършен VІІ клас в профилирани паралелки с изучаване на изобразително изкуство и в художествени гимназии. Независимо дали ще изберат друг път за себе си, учениците ни остават хора с културна чувствителност, с отношение към изкуството.

 

 

ВАЖНО!

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПАРАЛЕЛКАТА С ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО УЧЕНИЦИТЕ ПОЛАГАТ ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО.

 ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 Г. ИЗПИТЪТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.06.2018 Г. В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО.

 ДЕЙНОСТИ И СРОКОВЕ:

1. Подаване на заявление за полагане на приемен изпит за проверка на способностите (по образец) - от 01.06.2018 г. - 15.06.2018 г. в канцеларията на училището.

2. Провеждане на изпита за проверка на способностите – 19.06.2018 г., от 10:00 часа.

3. Обявяване на резултатите от изпита за проверка на способностите – 25.06.2018 г.

4. Записване на приетите ученици – от 26.06.2018 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО:

  • Вид и времетраене

Практически изпит с продължителност 4 (четири) астрономически часа (от 10:00 до 14:00).

  • Формат на изпита

Кандидатите рисуват по една от три възможни теми, изтеглена в тяхно присъствие.

Всеки кандидат има право да избира материалите, с които да рисува. Материалите и пособията за рисуване (четки, бои, съд за вода и др.) се осигуряват и носят в деня на изпита от кандидатстващите, а рисувателният лист с размер 35/ 50 см се предоставя от училището.

  • Оценявани компетентности

- изобразителни способности на учениците;

- знания за композиция на рисунката;

- степен на развитие на пространствено мислене;

- умения за цялостно изграждане на творбата в избраната от кандидатите графична, живописна или смесена техника.

За всички, желаещи да получат предварителна подготовка, училището организира творческо ателие по графика и живопис.

Преподавател: Таня Стоянова

Дати на провеждане: 05.06.2018 г.

Час: 14:00 - 16:00 часа

Дати на провеждане: 08.06.2018 г.

Час: 11:00 - 13:00 часа

Желаещите да носят картон 35/50 и материали за рисуване по избор (водни бой, маслени пастели, тънкописец или флумастери)

Необходими документи за прием в V клас:

  • Заявление от родител/ настойник на ученика (по образец);
  • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (оригинал);
  • Акт за раждане (представя се за сверяване на данните, посочени в заявлението);
  • Удостоверение за преместване;
  • Здравна профилактична карта.

 

Документите се подават от 26.06.2018 г. до 06.07.2018 г. в канцеларията на училището (работно време – 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00).