Софтуерни и хардуерни науки

Софтуерни и хардуерни науки

Софтуерни и хардуерни науки

 

Приемът в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ се осъществява след завършен VII клас

Приемът в профил „Информационни технологии и информатика“ се осъществява след завършен VIIІ клас

 

 

Стратегията на учебните програми по профилиращите предмети се ръководи от идеята за задълбочена теоретична и практическа подготовка на учениците в областта на информационните и комуникационните технологии.

Обучението цели:

  • Да ориентира учениците в основните направления за приложение на информатиката като интердисциплинарна наука в съвременното глобално свързано общество.
  • Да развива аналитичното и креативното мислене на учениците при търсенето и намирането на софтуерни решения.
  • Да подготвя учениците към постигане на високи резултати на конкурсните изпити във висшите учебни заведения и професионалната им реализация в софтуерния бизнес.

Основните модули, заложени в учебната програма са: обектно ориентирано проектиране и програмиране, структури от данни и алгоритми, релационен модел на бази от данни, програмиране на информационни системи, обработка и анализ на данни, мултимедия, уеб дизайн, решаване на проблеми с ИКТ.

Наред с това хорариумът по английски език осигурява добри възможности за обучение в чужбина. Допълнителните часове по български език и литература дават възможност за успешно представяне на първия задължителен изпит от Държавните зрелостни изпити.

Училището разполага със съвременна, подходяща техника за усвояване на знания и придобиване на компетентности в сферата на ИКТ: две новооборудвани терминални зали, четири компютърни кабинета, мултимедия. 

Завършилите профила могат да се реализират в сферата на IT сектора и електронните медии, да извършват творческа и приложна дейност в областта на мултимедийните информационни технологии и уеб технологии, да разработват софтуерни и арт продукти на съвременно ниво. Зрелостниците ще могат да кандидатстват за редица специалности във висшите учебни заведения: „Софтуерно инженерство”, „Съдебни инженерно-технически експертизи”, „Техническа безопасност и електротехническа експертиза”, „Инженеринг и експлоатация на енергийни системи”, „Приложна информатика и уеб дизайн”, „Бизнес информационни технологии”, „Интегрирани компютърни системи и комплекси”, "Мултимедийни технологии и уеб дизайн” и много други.