Последни новини

Прием в V-ти клас

РЕГЛАМЕНТ

за прием на ученици в V клас

в паралелка с изучаване на изобразително изкуство

в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас

за учебната 2023-2024 година

 

I. Право на участие в приема

С решение на Педагогическия съвет на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас, описано в Протокол № 6 от 14.02.2023 г., право на участие в приема в паралелка с изучаване на изобразително изкуство в V клас имат ученици, които успешно са завършили начален етап на основно образование през учебната 2022-2023 година, явили са се на Национално външно оценяване в IV клас, участвали са в общински или областен кръг на Национално състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“ или са класирани на първо, второ или трето място в художествени конкурси.

II. Балообразуване

За учебната 2023-2024 година учениците ще се класират въз основа на:

 • Резултат от Национално външно оценяване по български език и литература
  (максимален брой 100 т.);
 • Резултат от Национално състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“ – общински или областен кръг* (максимален брой 70 т.);
 • Средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците оценки от Удостоверение за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в раздел А от учебния план (максимален брой 50 т.);
 • Оценката по изобразително изкуство от Удостоверение за завършен начален етап на основно образование, превърната по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците (максимален брой 50 т.);
 • Класиране на първо (60 т.), второ (50 т.) или трето (40 т.) място на художествени конкурси, проведени в България и класиране на международни художествени конкурси (максимален брой 60 т.).

*Броят на точките, получени от Национално състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“ се умножават с коефициент 2.

III. Критерии за подреждане на ученици с равен резултат

 1. В случай, че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет и с броя им се надхвърля утвърдения училищен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по резултатите от Национално състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“.
 2. Ако след класирането по т. 1 все още се надхвърля утвърденият училищен план- прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по резултатите от Национално външно оценяване по български език и литература.
 3. Ако след класирането по т. 2 все още се надхвърля утвърденият училищен план- прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по средноаритметичната оценка от превърнатите по скала в точки оценки от Удостоверение за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в раздел А от учебния план.

 

IV. Превръщане на оценките в точки:

 • отличен 6 се приравнява на 50 точки;
 • отличен 5,67 се приравнява на 47 точки;
 • отличен 5,50 се приравнява на 44 точки;
 • много добър 5,33 се приравнява на 41 точки;
 • много добър 5 се приравнява на 39 точки;
 • много добър 4,67 се приравнява на 36 точки;
 • много добър 4,50 се приравнява на 32 точки;
 • добър 4,33 се приравнява на 29 точки;
 • добър 4 се приравнява на 26 точки;
 • добър 3,67 се приравнява на 23 точки;
 • добър 3,50 се приравнява на 20 точки;
 • среден 3,33 се приравнява на 17 точки;
 • среден 3 се приравнява на 15 точки.

Максималният сбор от петте компонента е 400 точки.

Пример за резултатите на ученик с максимален брой точки по всички критерии:

Критерий

Максимален брой точки по регламент

Коефициент

Брой точки, участващи в състезателния бал

1.

Национално външно оценяване по български език и литература

100

1

100

2.

Национално състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“

70

2

140

3.

Средноаритметична оценка от превърнатите по скала в точки оценки от Удостоверение за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас в раздел А от учебния план.

50

1

50

4.

Оценка по изобразително изкуство от Удостоверение за завършен начален етап на основно образование, превърната по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците

50

1

50

5.

Класиране на първо (60 т.), второ (50 т.) или трето (40 т.) място на художествени конкурси

60

1

60

Общо: 400