Последни новини

Документи на училището

Стратегия за училищно развитие 2020 - 2024

Правилник за дейността на СУ "Св. св. Кирил и Методий"

Мерки за повишаване качеството на образованието на СУ "Св. св. Кирил и Методий"

Програма за превенция ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи

Годишен план за дейността на СУ "Св. св. Кирил и Методий"

План за дейности за предоставяне на подкрепа за личностно развитие

Етичен кодекс на училищната общност

Система от символи на качествени показатели I - III клас

План-програма по безопасност на движението по пътищата

Училищен учебен план на I клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план на II клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план на III клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план на IV клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план на V клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план на VI клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план на VII клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план на VIII клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план на IX клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план на X клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план на XI клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план на XII клас за учебната 2022/2023 г.