Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

 

Прием след завършен VII клас 

Прием след завършен VIII клас

 

 

               Стратегията на учебните програми по профилиращите предмети се ръководи от идеята за задълбочено навлизане на младите хора в хуманитарната област на знанието, за формиране на богата култура, както по отношение на българистиката, така и по отношение на хуманитарните и естетически феномени на европейската цивилизация, за формирането им като хора с отношение към културата, за разгръщането и обогатяване на духовния, интелектуалния, емоционалния живот на личността.

         Целта на обучението по български език и литература е да стимулира интересите на учениците в областта на езикознанието и литературата, да разгръща интелектуалните и творческите им дадености, да постигне високо ниво на компетентност по отношение на литературната и езикова култура на учениците: високо овладяване на българския език, задълбочени познания по отношение на литературния процес, солидна теоретична база и умения за изследователска работа в областта на литературата и родния език, интерпретаторски умения, високи умения по отношение на създаването на интерпретативен текст. Стимулира се креативността по отношение на чуждото и собственото писано слово, удоволствието от научното дирене. Всички дейности, предвидени в програмата имат практичната цел да осигурят възможно най-успешно представяне на Държавния зрелостен изпит и приемните изпити във ВУЗ.

             Специален акцент в програмата се поставя върху творческите дейности: творческо писане, съвместна работа с Дом на писателите – Бургас, списване на училищния вестник „Звън“, пряко участие в културни изяви в различни сфери на изкуството в града. Традиционни за профила в училището ни са множество авторски публикации на учениците в национални и регионални медии, иницииране и участие в кръгли маси, средношколски конференции, арт форуми, както и многобройни награди от национални и регионални конкурси и олимпиади.

               Хорариумът по чужд език гарантира високи езикови умения и възможност за обучение в чужбина. А наред с това богатата хуманитарна култура на нашите ученици им осигурява изключително добър прием като студенти в бакалавърски и магистърски програми и в чужбина.

               Възпитаниците на този профил без изключение постъпват във ВУЗ, продължават успешно образованието си в специалностите „Право“, „Публична администрация“, „Журналистика“, „Психология“, „Социални дейности“, „Българска филология“, „Славянска филология“, „Балканистика“, „Книгоиздаване“, „Философия“, „История“, „Начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика“, „Социална педагогика“, а също и в така наречените „редки специалности“ – „Китаистика“, „Японистика“, „Скандинавистика“, във ВУЗ с икономически специалности и др. Сред завършилите профила има успешни юристи, журналисти в национални и регионални медии, мениджъри в печатни издания, телевизии, в сферата на рекламата, учители, археолози, издатели, писатели и преводачи, университетски преподаватели, литературни агенти, които се реализират както в България, така и в Италия, Испания, Англия, Германия, Холандия, Белгия, САЩ, Австралия и др.