Прием в І клас

Прием в І клас

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

 

Записването на приетите ученици в I клас за учебната 2022-2023 година в СУ «Св. св. Кирил и Методий» - гр. Бургас ще се осъществи при следния ред:

1. На 03.06.2022 г. /петък/ се обявяват резултатите от първо класиране на електронната страница на Община Бургас за прием на ученици в първи клас и на видно място в училище.

2. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано в СУ «Св. св. Кирил и Методий» - гр. Бургас в срок от 06.06.2022 г. до 10.06.2022 г. /вкл./ при представяне на следните документи:

  • Заявление за записване по образец, предоставен от училището
  • Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал
  • Удостоверение за раждане - /копие/ и оригинал за сверяване
  • Документи, удостоверяващи наличието на обстоятелства по критериите, визирани в т. 9 от Правилата за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на Община Бургас за учебната 2022-2023 година
  • Лична здравно-профилактична карта
  • Документ за самоличност или удостоверение за настоящ адрес - за справка

 

ВАЖНО! Записването на учениците в I клас ще се осъществява при следния график:

I етап на класиране

  • от 06.06.2022 г. до 10.06.2022 г. /вкл./ от 08:00 ч. до 18:00 ч. в стая № 6 – I етаж

 

II етап на класиране

  • от 30.06.2022 г. до 06.07.2022 г. /вкл./ от 08:00 ч. до 17:00 ч. в стая № 16 – II етаж

 

  • Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документи в определените от системата срокове. Оригинали на удостоверяващи наличието на обстоятелствата по съответните критерии за прием документи следва да бъдат представени при записване с цел сверяване верността на данните.
  • Родител/настойник, посочил данни /критерии/, които са дали определен брой точки при класирането и не може да ги удостовери, получава отказ за записване на детето в СУ «Св. св. Кирил и Методий» - гр. Бургас. Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в периода, определен за корекции да актуализират точните обстоятелства в електронната система за записване в I клас. Ако не го направят, промяната се извършва по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране.

Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 17.06.2022 г. до 23.06.2022 г. чрез електронната система за записване или като подават Заявление по образец в СУ «Св. св. Кирил и Методий» - гр. Бургас в канцеларията. Родители, които не са подали заявление за прием в учебно заведение, могат да го направят през този период.

Обявяването на резултатите с приетите ученици в I клас от второ класиране се извършва на 28.06.2022 г., като записването на приетите ученици се извършва от 30.06.2022 г. до 06.07.2022 г. в СУ «Св. св. Кирил и Методий» - гр. Бургас.

Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 08.07.2022 г. на електронната страница на Община Бургас.

 

 

От ръководството

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Правила за прием на деца в първи клас в учебните заведения на територията на Община Бургас за учебната 2022/2023 г.

 


Добре дошли в най - старото бургаско училище -

пазител на традициите и носител на новото

 


Ден на отворените врати

на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Бургас

 


Училищен план-прием в I и V клас за учебната 2022/2023 г.

Електронна система за записване в I клас