ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


 

 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) - 5216/24.03.2020 г.

Входящ номер и дата на АОП:

Е-31-00-015647/24.03.2020 г.

Уникален идентификационен номер на документа:

967683

Решение - За откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне без предварително обявление

Заповед - „Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците в 1, 2, 3, 4, 5 и 6 клас в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас за учебната 2020/2021 година по обособени позиции: Обособена позиция 1: Издателство „ПРОСВЕТА” - Учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за 1, 2, 3, 4 и 5 клас; Обособена позиция 2: Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” - Учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за 1, 2, 3, 4, 5 и 6 клас; Обособена позиция 3: Издателство „НОВА ЗВЕЗДА 2000” - Учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за 3 и 5 клас; Обособена позиция 4: Издателство „ИЗКУСТВА” - Учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за 1, 4, 5 и 6 клас; Обособена позиция 5: Издателство „БГ УЧЕБНИК” - Учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за 5 и 6 клас; Обособена позиция 6: Издателство „АРХИМЕД 2” - Учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за 5 и 6 клас; След влизане в сила на настоящото решение ще бъдат подписани договорите за доставка с избраните издателства. Крайният срок за доставка е до 01.09.2020 г.

Декларация - за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Решение за откриване на процедура

 

 

 


 

Заповед за определяне на заявител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 


 

 

 

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-IV КЛАС

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - АОП

 

Заповед №365/10.12.2015 г.

 

Заявление

 

Списък приложени документи

 

Оферта

 

Ценово предложение

 

Предложение за изпълнение

 

Декларация 47, ал.1, т. 1

 

Декларация 47, ал.1, т. 2

 

Декларация 47, ал.5

 

Декларация 3, т. 8

 

Декларация прием на условия

 

Списък на договорите

 

Декларация на транспортни средства

 

Договор-

 

Протокол

 

Решение №2/28.12.2015 г.

 

Договор

НП ИКТ В УЧИЛИЩЕ

 

Представяне на участника

 

Оферта

 

Техническо предложение

 

Декларация 47, ал.1, т. 1

 

Списък на изпълнени договори

 

Декларация 51, ал.1, т.7

 

Списък на подизпълнителни

 

Декларация подизпълнители

 

Ценово предложение

 

Декларация 47, ал.1, т. 2

 

Декларация 47, ал.5

 

Декларация 3, т. 8

 

ПРОЕКТ ДОГОВОР ИKT - 2015 г.

 

Заповед откриване на процедура

 

Провеждане на процедура по избор на изпълнител

  Комисия за избор и класиране на кандидатите участници в обществената поръчка
 

Критерии

 

Публична покана - АОП

 

Заповед за смяна състав на комисия

 

Протокол

 

Решение №1/14.12.2015 г.