Документи на училището

Документи на училището

Годишна план - програма по безопасност на движението по пътищата за учебната 2020/2021 г.

График за провеждане на класни и контролни работи - II срок, учебна 2020/2021 г.

Дневно разписание за учебната 2020/2021 г.

График на учебните смени за учебната 2020/2021 г.

Дневно разписание на групите за целодневна организация на учебния ден в начален етап на основната степен на образование за учебната 2020/2021 г.

Организация на обучението в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" за периода 04.02.2021 г. - 17.03.2021г.

График за провеждане на изпитните сесии на учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г.

График за провеждане на часа на класния ръководител - II срок, учебна 2020/2021 г.

График за провеждане на консултации - II срок, учебна 2020/2021 г.