ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


Заповед за определяне на заявител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 


 

 

 

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-IV КЛАС

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - АОП

 

Заповед №365/10.12.2015 г.

 

Заявление

 

Списък приложени документи

 

Оферта

 

Ценово предложение

 

Предложение за изпълнение

 

Декларация 47, ал.1, т. 1

 

Декларация 47, ал.1, т. 2

 

Декларация 47, ал.5

 

Декларация 3, т. 8

 

Декларация прием на условия

 

Списък на договорите

 

Декларация на транспортни средства

 

Договор-

 

Протокол

 

Решение №2/28.12.2015 г.

 

Договор

НП ИКТ В УЧИЛИЩЕ

 

Представяне на участника

 

Оферта

 

Техническо предложение

 

Декларация 47, ал.1, т. 1

 

Списък на изпълнени договори

 

Декларация 51, ал.1, т.7

 

Списък на подизпълнителни

 

Декларация подизпълнители

 

Ценово предложение

 

Декларация 47, ал.1, т. 2

 

Декларация 47, ал.5

 

Декларация 3, т. 8

 

ПРОЕКТ ДОГОВОР ИKT - 2015 г.

 

Заповед откриване на процедура

 

Провеждане на процедура по избор на изпълнител

  Комисия за избор и класиране на кандидатите участници в обществената поръчка
 

Критерии

 

Публична покана - АОП

 

Заповед за смяна състав на комисия

 

Протокол

 

Решение №1/14.12.2015 г.