ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

 

2021 - 2022

ПРОЕКТ „BG05M2OP001-3.018 " Подкрепа за приобщаващо образование ", ОП НОИР 2014-2020“

ПРОЕКТ „BG05M2OP001-5.001-0001 " Равен достъп до училищното образование в условията на кризи ", ОП НОИР 2014-2020“

 

2020 - 2021

1.    Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

-      модул 2 "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади"

2.    Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

3.    Национална програма „Иновации в действие“

4.    Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA201-047913 „My Europe – Your Europe – Your Say“, Програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Партньорства за иновации и обмен на добри практики“

ПРОЕКТ 2020-1-ES01-KA229-082649_2 „ART-ICT-ICT HOPE ADVENTURE“

Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, „Училищно образование“ (КА229 )

ПРОЕКТ „Физкултурен салон, мултифункционални зали и топла връзка към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в УПИ I, кв. 106, ЦГЧ – гр. Бургас“

       ПРОЕКТ „BG05M2OP001-5.001-0001 " Равен достъп до училищното образование в условията на кризи ", ОП НОИР 2014-2020“

 

2019 - 2020

1.    Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

-      модул 2 "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади"

2.    Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2019

-      Внедряване на: образователни електронни ресурси, електронни платформи, електронен дневник

-      Техническо обезпечаване на учебния процес за институциите от системата на училищното образование

3.    Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

4.    Национална програма „Иновации в действие“

ПРОЕКТ 2020-1-BG01-KA101-078450 "Интегриране на компетенции и иновативни методи в клас и в управленската училищна практика", Програма Еразъм+, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование"

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

2018 - 2019 

 

1.    Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

-      модул 2 "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади"

2.    Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2019

-      Изграждане/доизграждане на WiFi мрежи за нуждите на училищното образование

-      Техническо обезпечаване на учебния процес за институциите от системата на училищното образование

3.    Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

4.    Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“,

-      Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“, дейност 1. „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в общообразователната подготовка“

-      Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“

 

 

2017 - 2018

Наименование на проекта: Другостта Еразъм +

Проект: 2017-1-bg01-КА201-014300 „Стратегически партньорства в училищното образование"

Програма „Еразъм +“ КД2

 

2017 - 2018

Наименование на проекта: Еразъм +

Проект: 2017-1-bg01-КА101-035905 „Интеркултурни компетенции и технологии - пътя към успеха”

Програма „Еразъм +“ КД1 – Образователна мобилност на граждани, мобилност на персонал в училищното образование

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас  изпълнява първи проект по Програма „Еразъм+“  

 

2017 - 2018

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“

 

Финансовите средства по Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“ на национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ са насочени към обезпечаване  на експерименталната работа съгласно  учебните програми по биология и здравно образование, по физика и астрономия, по химия и опазване на околната среда в VIII клас и по човекът и природата в VI клас, съобразно конкретните наличности и  нужди от осъвременяване на материалната база за преподаване на учебните предмети в училището.

 

2017 - 2018

Национална програма "Ученически олимпиади и състезания"

Модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади"

 

2016 - 2017

Наименование на проекта:  „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Проект „Студентски практики - Фаза 1“ се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове, в срок до края на 2017 г.

 

2016 - 2017

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“

Финансовите средства се използват за създаване на по-добри условия в училищата за провеждането на експериментална работа, в т.ч. и лабораторните упражнения в трите части на учебната програма по Човекът и природата за V клас − Физични явления, Вещества и техните свойства, Структура и жизнени процеси на организмите. Средствата се разпределят за закупуване уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други консумативи за изпълнение на практическите дейности по всяка от трите части на учебната програма по Човекът и природата за V клас.

 

2016 - 2017

Наименование на проекта: ТВОЯТ ЧАС

Проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

2016 - 2017

Национална програма "Ученически олимпиади и състезания"

Модул сигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади"

 

 2015 – 2016

Наименование на проекта: ТЕРМИНАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Наименование на проекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТНИ ИГРИЩА И ДВОР – СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Наименование на проекта: РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ СТОЛ

Наименование на проекта: МИНУТА СПОРТ – ГОДИНИ ЗДРАВЕ

Целеви средства за подпомагане физическото възпитание и спорта в училище по реда на ПМС № 129/ 11.07.2000 г. и изменението към него с ПМС № 64/ 24.03.2006 г.

Продължителност: 1 учебна година

Стойност: 3246 лв.

Период на проекта: ежегодно

Целева група: Всички ученици (І – ХІІ клас)

Наименование на проекта: АЗБУКА НА МОЕТО ЗДРАВЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“

Партньорство: РЗИ Бургас, Община Бургас, ДВСК Бургас, Плувен клуб „Започни да плуваш“, Радостина Колева – йога инструктор, изявени бургаски спортисти

Продължителност: 5 месеца

Период на проекта: м. декември 2015 – м. април 2016

Цели на проекта:

 1. Запознаване с основните болести, причинени от нездравословния модел на хранене и ниската физическа активност; предоставяне на информация за значението на здравословното хранене и физическата активност за нашето здраве.
 2. Формиране на умения за разчитане на информацията на етикетите на хранителните стоки.
 3. Създаване на устойчив модел за здравословно хранене и физическа активност. Набелязване на мерки за противодействие на вредните хранителни навици.

Основни дейности:

 1. Запознаване на учениците и родителите с проекта. Създаване на мотивация за активно участие.
 2. Анкетно проучване сред учениците и родителите за модела на хранене и отношението към спорта.
 3. „Принципи на здравословното хранене“ – интерактивно обучение.
 4. „Какво ми каза етикетът“ – практическо обучение с ролеви игри.
 5. „Спортът е здраве“ – проучване интересите на учениците и включване в спортни групи по интереси.
 6. „В ученическата кухня“ – практическо и сюжетно-ролево упражнание.
 7. Спортни отборни състезания между класовете.
 8. „Болести, свързани с храненето. Здравословни навици на хранене“ – групова работа чрез ролеви игри.
 9. „Моето спортно семейство“ – състезателни игри, пешеходен туризъм, колоездене.
 10. „Здравна олимпиада“ – състезание за проверка на наученото за болестите, свързани с неправилното хранене и правилата за здравословно хранене.
 11. Изготвяне и разпространяване на информационни табла и брошури – „Правила за моето здраве“ и „Кодекс на здравословното хранене“.
 12. Провеждане на кръгла маса в Община Бургас за популяризиране на резултатите и добрите практики от проекта.

Целева група: 98 ученици, випуск ІІ клас

Наименование на проекта: ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И ТИ – ДОБРАТА ПРАКТИКА

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Програма ЕРАЗЪМ +

Партньорство: Проект на СОУ „Св. Климент Охридски“, изпълнител: СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Бургас

Продължителност: 5 месеца

Период на проекта: м. ноември 2015 – м. март 2016

Цели на проекта:

 1. Проучване на държавите членки на ЕС, забележителности, известни личности, създаване и символи на ЕС.
 2. Изграждане на познания за ЕС и възможностите за реализация в ЕС.

Основни дейности:

 1. „Уча за ЕС“ – интерактивно обучение.
 2. „Моят Бургас и ЕС“ – интерактивно обучение.
 3. Посещение на Община Бургас, среща с общинската администрация.
 4. Посещение на Областен европейски информационен център.

Целева група: 25 ученици, ІІ а клас

 2014 – 2015

Наименование на проекта: НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В МОРЕТО И ПО КРАЙБРЕЖИЕТО И УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

Партньорство: Бургаска асоциация по еко и селски туризъм – БАЕСТ

Продължителност: 15.09.2015 – 30.06.2016

Целева група: 20 ученици (V – VІІІ клас)

Наименование на проекта: ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ НА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ

Международно партньорство: НАБЕК

Продължителност: 01.10.2015 – 30.06.2016

Целева група: 25 ученици (І – VІІІ клас)

Наименование на проекта: ДА НАМАЛИМ ОТПАДЪЦИТЕ

Кратко описание: Обогатяване знанията на учениците и изграждане на трайни навици за разделно събиране на отпадъци.

Партньорство: Национално движение „Син флаг“

Продължителност: 15.09.2014 – 15.06.2015

Стойност: 1000 лв.

Целева група: 400 ученици (І – VІІІ клас)

Наименование на проекта: МОЯТА КЛАСНА СТАЯ

Партньорство: НПО – СНЦ „РЕЯ“

Продължителност: 01.09.2014 – 31.05.2015

Стойност: 980 лв.

Целева група: 25 ученици (І клас)

Наименование на проекта: ПОВИШАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА НПО В СЪЗДАВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ

Кратко описание: Формиране на интерес у учениците по ключовите въпроси на устойчивата енергия и изменението на климата. Предприемане на практически мерки за пестене на електричество, вода и за опазване на природата.

Партньорство: Фондация Евро-Перспективи и Energy Saving International AS /ENSI/

Продължителност: 15.09.2014 – 15.06.2015

Стойност: 600 лв.

Целева група: 30 ученици (VІІІ клас)

Наименование на проекта: УЧИМ ЗА ГОРАТА

Кратко описание: Залесяване, ползи и услуги за гората

Партньорство: Национално движение „Син флаг“

Целева група: 25 ученици (І – VІІІ клас)

Наименование на проекта: ОБМЕН НА СОЦИОКУЛТУРЕН ОПИТ МЕЖДУ УЧЕНИЦИ

Международно партньорство: 7-мо Средно общообразователно училище І – ІІІ степен, гр. Николаев, Република Украйна

Продължителност: 23.10.2014 – 31.12.2015

Целева група: 26 ученици (І – ХІІ клас)

 2012 – 2015

Наименование на проекта: ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА. УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ (УСПЕХ)

Финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Продължителност: 3 учебни години

Период на проекта: 2012 – 2013, 2013 – 2014 и 2014 – 2015

Обща цел на проекта:

Да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

Специфични цели:

 1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
 2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
 3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
 4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Основни дейности и целева група:

 • Учебна 2012 – 2013: сформирани 9 извънкласни и извънучилищни дейности; обхванати 114 ученици.
 • Учебна 2013 – 2014: сформирани 17 извънкласни и извънучилищни дейности; обхванати 178 ученици.
 • Учебна 2014 – 2015: сформирани 19 извънкласни и извънучилищни дейности; обхванати 250 ученици.

 2014

Наименование на проекта: КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО

Национална кампания „За чиста околна среда – 2014” на тема „Обичам природата – и аз участвам”

Финансиран от Министерство на околната среда и водите, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

Продължителност: 10 месеца

Период на проекта: м. февруари 2014 – м. ноември 2014

Цели на проекта:

 • Оптимизиране и естетизиране на училищната среда;
 • Създаване на устойчив модел на общуване на децата с природата;
 • Обогатяване знанията на учениците за заобикалящата природа и постигане на положителни резултати в обучението по природни науки;
 • Изграждане на екологично самосъзнание на подрастващите и активното им участие в опазването на околната среда;
 • Стимулиране на екипната дейност на учениците;
 • Осъвременяване на учебния процес в сферата на околната среда чрез използване на интерактивни методи на преподаване.

Дейности:

 1. Провеждане на допитване „Моята представа за класна стая на открито”.
 2. Провеждане на конкурс за лого на проекта „Класна стая на открито”.
 3. Изработване на план-скица на „Класна стая на открито” – учениците от паралелките по изобразително изкуство.
 4. Изработване на проект за художествено оформление на част от училищната ограда – „стените” на нашата „Класна стая на открито” (с природни обекти, растителни и животински видове) – учениците от паралелките по изобразително изкуство.
 5. Информационна кампания за съдържанието, целите и дейностите на проекта.
 6. Подготовка на терена за изграждане на мини-оранжерии – ученици от ІV клас.
 7. Засаждане на билки и цветя в мини оранжериите – ученици от ІV клас.
 8. Наблюдения и грижа за растенията в мини-оранжериите.
 9. Изработване и монтаж на указателни табели на засадените растителни видове – ученици от ІV клас.
 10. Художествено оформление на част от училищната ограда – учениците от паралелките по изобразително изкуство.
 11. Залесяване с растителни видове. Засаждане на „Дърво на випуска” – ученици от ХІІ клас.
 12. Монтаж на оборудването на класната стая на открито – пейки, маси, „екодъска”, въжен екокът – дърводелец, ученици от горен курс, родители, под ръководството на Мария Стоянова – председател на УС, педагогическите съветници, класните ръководители.
 13. Откриване на „Класна стая на открито“.
 14. Уроци на открито, провеждане на пленери, организиране на изложби, с цел представяне и популяризиране на дейностите по проекта.
 15. Изработване на информационни материали (постери, брошури, дигитален екоалбум, портфолио на проекта в дигитален и хартиен вариант, включващ примерни разработки от проведените занятия, и др. материали с екологична тематика).

Целева група: Всички ученици (І – ХІІ клас)

Стойност: 5000 лв.

Собствен принос – монтиране на камера за видеонаблюдение, труд по засяването, монтаж на класната стая, поддръжка.

 2014

Наименование на проекта: МИНУТА СПОРТ – ГОДИНИ ЗДРАВЕ

Целеви средства за подпомагане физическото възпитание и спорта в училище по реда на ПМС № 129/ 11.07.2000 г. и изменението към него с ПМС № 64/ 24.03.2006 г.

Продължителност: 1 учебна година

Стойност: 3 300 лв.

Период на проекта: ежегодно

Целева група: всички ученици (І – ХІІ клас)

 2013 – 2014

Наименование на проекта: КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ,

2011 – 2014

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-3.1.03.0001.

Финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“, МОН

Обща цел на проекта:

Повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка; създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване.

Дейности:

 • Участие в едногодишно специализирано обучение във висше училище за придобиване на допълнителна квалификация – 1 учител.
 • Насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на изявени специалисти по направление изобразително и театрално изкуство – 2 учители.
 • Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

- За работа в интеркултурна среда – 1 учител;

- За работа с деца и ученици със СОП – 2 учители и 2 педагогически съветници

- За оценяване постиженията на учениците – 7 учители;

- За превенция на училищното насилие, агресията – 8 учители;

- Обучение за главни учители – 3 учители.

Целева група: 25 учители

 2010

Наименование на проекта: ПО-ДОБРИЯТ ИЗБОР ЗА ТЕБ!

Проект на „Регионална асоциация на училищните психолози и педагози” – Бургас.

Финансиран от фонд „Социална отговорност на Първа инвестиционна банка”, в партньорство с фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Продължителност: 8 месеца

Период на проекта: м. април 2010 – м. ноември 2010

Цели на проекта:

 • Намаляване дефицита на социални и комуникативни умения на деца и ученици, настанени за отглеждане в ДДЛРГ „Александър Георгиев – Коджакафалията”.
 • Преодолавяне затрудненията при интегриране в социална среда, извън Дома.

Основни дейности:

Създаване на по-добри условия за допълнителна работа на училищните психолози по интегрирането на повече от 40 момичета и момчета от Дома в масовото училище. За целта са предвидени индивидуална и групова работа във форми на специализирана психологическа подкрепа за подобряване уменията за общуване и за социално отговорно поведение:

- психолого-педагогически тренинги с използване на интерактивни техники;

- индивидуални и групови арт-терапевтични дейности и индивидуални психологически консултации;

- празник на групите, в който се представят продуктите от инициативата и се привлича общественото внимание към проблемите на социализацията и подготовката за живот на децата извън институциите.

Очаквани резултати:

 1. Повишено качество на работата с деца лишени от родителски грижи.
 2. Повишена самооценка у възпитаниците от целевата група.
 3. Подобрени социални умения, жизнени и комуникативни.
 4. Подобрени умения и подходи за планиране, поставяне на цели и постигане на резултати.
 5. По-добро вписване /интегриране/ на тези деца в училищната общност.

Целева група за СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 3 ученици и 1 педагогически съветник