Прием след VІІІ клас

Прием след VІІІ клас

 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – БУРГАС

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 Г.

Профили

Брой

паралелки

Брой

ученици

Балообразуващи предмети

Профилиращи предмети

Непрофилирана паралелка

1

26

1. Български език и литература

2. История и цивилизация

Профил – Хуманитарен: Български език и литература

1

26

1. Български език и литература

2. История и цивилизация

1. Български език и литература

2. Английски език

3. История и цивилизация

4. Философия

Профил – Технологичен: Информационни технологии и информатика

1

26

1. Български език и литература

2. Математика

1. Информационни технологии

2. Информатика

3. Английски език

4. Български език и литература

 

 

Приемането на учениците в IХ клас се извършва по документи.

Изискванията към учениците при кандидатстване за участие в приема са:

 

1. Да са завършили основно образование.

2. Да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

С разрешение на началника на РУО в приема могат да участват и ученици, които не отговарят на изискването по т. 2, ако са завършили основното си образование в годината на кандидатстване и при наличие на здравословни или социални причини.

 

Учениците подават в училището следните документи:

1. Заявление за участие в класиране (по образец на училището).

В заявлението учениците посочват по реда на желанията си профилите и/или непрофилираната паралелка.

2. Копие на свидетелството за завършено основно образование.

При подаване на документите учениците представят за сверяване оригинала на свидетелството за завършено основно образование.

 

Балообразуване:

Непрофилирана паралелка

Първи балообразуващ предмет: български език и литература

Втори балообразуващ предмет: история и цивилизация

Профил – Хуманитарен: Български език и литература

Първи балообразуващ предмет: български език и литература

Втори балообразуващ предмет: история и цивилизация

Профил – Технологичен: Информационни технологии и информатика

Първи балообразуващ предмет: български език и литература

Втори балообразуващ предмет: математика

 

Класирането се извършва от училището. Подреждането на кандидатите е по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания. Всеки етап на класиране приключва със записване на приетите ученици и обявяване на незаетите места.

 

Необходими документи за записване:

1. Заявление от родител/ настойник на ученика (по образец на училището).

2. Свидетелство за завършено основно образование (оригинал и копие).

3. Удостоверение за преместване (за учениците от СУ).

4. Акт за раждане (представя се за сверяване на данните, посочени в заявлението).

5. Здравна профилактична карта.

Документите се подават в канцеларията на училището

(работно време: 08:00 – 12:00; 13:00 – 17:00).

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 Г. (СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС)