Нормативни документи

Нормативни документи

Нормативни   документи

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА

 

ЗАКОНИ

ЗАКОН за народната просвета

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

ЗАКОН за закрила на детето

ЗАКОН за защита на личните данни

ЗАКОН за защита от дискриминация

ЗАКОН за обществените поръчки

 

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета

 

НАРЕДБИ

НАРЕДБА № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА № 2 oт 18.05.2009 г. за усвояването на книжовния български език

НАРЕДБА № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

НАРЕДБА № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

НАРЕДБА № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване

НАРЕДБА № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план

НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета

НАРЕДБА № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

 

ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 30.10.2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден

ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 29.07.1994 г. за изискванията за заемане на длъжността „учител“ или „възпитател“ съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност

ИНСТРУКЦИЯ от 05.07.1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 на МС от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование