Еразъм +

Еразъм +

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧИЛИЩЕТО В РАМКИТЕ НА КОЛОКВИУМ "МОЯТ ЕРАЗЪМ+"

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – БУРГАС

ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA101-035905 „ИНТЕРКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ - ПЪТЯ КЪМ УСПЕХА”

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ КД1 – ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ НА ГРАЖДАНИ, МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас  изпълнява първи проект по Програма „Еразъм+“  

Най-голямото бургаско училище търси формулата на успешното съвременно образование като инвестира в повишаването на компетенциите на своите педагози. Проектът „Интеркултурни компетенции и технологии - пътят към успеха” идва в точния момент и се изправя срещу едно от най-сериозните предизвикателства за българския учител – работата с "нет" - поколението. Какъв всъщност е проблемът? От едната страна в образователния процес стоят нашите деца - с коренно различния си начин на мислене, поведение и стил на учене. Те приемат технологиите за даденост и не могат да живеят без тях. От другата страна са учителите, които от своя страна търсят подходящите и полезни мерки, за да се адаптират към постоянно променящата се информационна среда. Така по естествен път идва идеята за включване на училищния персонал в квалификационни обучения в международна среда, които да осигурят нужните методологични и дигитални компетенции за преодоляване на асинхрона в технологичните умения.

Проектът се финансира по програма „Еразъм+“ и предвижда участие на петима учители  в три курса, първият от които се реализира в момента: „Технологично подпомогнато обучение”, „Многообразие в образованието: Развиване на междукултурни и комуникационни умения” и „Разгръщане на ИКТ уменията. Използване на технологични инструменти”. Проектните дейности обхващат периода юли 2017 – юни 2018 година, а курсовете се провеждат в Изпълнителният център за обучения в Малта.

             

По-ефективната работа на учителите за по-добри резултати на учениците ще се постигне с подобряване на уменията им за преподаване чрез овладяване и добавяне на нови техники и използването на утвърдена европейска иновативна методика. В резултат на обученията учителите ще развият широк спектър от междукултурни, дигитални, технически, творчески, авторски, онлайн и езикови умения и компетенции, които ще споделят чрез поредица от вътрешни обучения и семинари с колегите си и с учители от Бургас и региона.

Учителите от "Св. св. Кирил и Методий" изучават нови техники в сферата на образованието

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

 

Чрез рамковата програма Еразъм + и в рамките на Ключова дейност 1 Образователна мобилност за граждани, Мобилност на персонал в училищното образование училището реализира проект за обучение на учители. Проектът е резултат от Европейския  план за развитие (ЕПР) на СУКиМ.

Продължителността му е 12 месеца: 01.07.2017 - 30.06.2018

Стойност: 11 455 евро 

 

Проект „Интеркултурни компетенции и технологии - пътят към успеха” предвижда обучения за четирима учители и един директор. Това са хора, които отговарят за развитието и популяризирането на училището, с по-голямо участие в дейностите по обучение и иновации. В съответствие с Европейския план за развитие на СУКиМ, те използват знанията по чужди езици и ИКТ, за да кандидатстват за средства от ЕС, за да започне международно сътрудничество и популяризиране на училището в страната и чужбина. Приоритети на СУКиМ  са  междукултурните отношения и комуникаци и иновативното използване на ИКТ с педагогически цели, в т.ч. за интензивно изучаване на чужди езици.

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 

Развитие на по-добри умения от учителите в областта на технологиите и ИКТ и използването им в образователния процес
Да се развият междукултурните познания на педагозите
Да се осъзнае на училищно ниво специфичната характеристика на европeйската култура – Общност в разнообразието
Да се въведе информираност за начините на интегриране на ИКТ с методологии за преподаване, като се използват практически и експериментални методи
Да помогне учителите да осмислят своите собствени методи на преподаване по отношение на технологиите в класната стая днес
Да помогне на участниците да изпробват редица интересни инструменти, софтуер и програми и създадат дейности, свързващи методологията и технологиите днес
Да продължи развиването на собствените езикови умения на участниците
Да се опознае културното наследство на страната домакин

 

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Проектът предвижда реализирането на три мобилности:

1-ва мобилност - месец октомври 2017, 2 учители, двуседмичен курс: „Компютърно подпомогнато обучение”
2-ра мобилност - месец ноември 2017, 1 директор, едноседмичен курс: „Многообразие в образованието: Развиване на междукултурни и комуникационни умения”
3-та мобилност - месец април 2018, 2 учители, едноседмичен курс „Разгръщане на ИКТ уменията. Използване на технологични инструменти” 

ДОСТАВЧИК НА КУРСОВЕТЕ е Изпълнителен център за обучения – Малта. Институтът е специализиран в комуникационните програми за обучение с интензивно задълбочено изучаване на английски език основно за възрастни и професионалисти. Програмите се провеждат в сътрудничество с York Associates (UK), водещ доставчик в тази специфична област на професионална квалификация.

 

В резултат на обученията 5 педагози ще развият широк спектър от междукултурни, дигитални, технически, творчески, авторски, онлайн и езикови умения и компетенции, които ще споделят чрез поредица от вътрешни обучения и семинари със 155 учители от Бургас и региона.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

 • Подобряване на ключови компетентности и умения от участниците
 • Повишаване на мотивацията на учениците и по-голяма ангажираност в учебния процес
 • Възможност за последващо разпространение на добри практики с колеги на местно и регионално ниво
 • Повишена способност за разработване на въпросници, изграждане на работни групи по проекти и оценка на материали
 • Повишено разбиране за това как да се насърчи подобряването на качеството на преподаване и учене
 • По-голямо присъствие на културно и мултикултурно съдържание в класната стая
 • Възможности за насърчаване на иновативното преподаване и практика на международно ниво
 • Развитие на езиковите умения и познание за различните култури
 • Подобряване на международното сътрудничество и развитие в областта на образованието
 • Контакти с други учители в сферата на образование за възрастни, с цел бъдещ обмен и участие в програми за сътрудничество и обучение
 • Подобряване на капацитета като отговор на настоящите нужди на учителите /повишаване на уменията и компетенциите в областта на ИКТ и интеркултурализма/

 

Интеркултурни компетенции и технологии

Вестник ЗВЪН

Към сайта на проекта