Документи на училището

Документи на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието на СУ "Св. св. Кирил и Методий"

Годишен план за дейността на СУ "Св. св. Кирил и Методий"

План-програма по безопасност на движението по пътищата

Стратегия за училищно развитие 2020 - 2024

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи

Програма за превенция за ранно напускане на училище

График за провеждане на класни и контролни работи за II срок на учебната 2021/2022 г.

График за провеждане на консултации за II срок на учебната 2021/2022 г.

График за провеждане на часа на класния ръководител за консултиране на родители и ученици за II срок на учебната 2021/2022 г.

Правилник за дейността на училището, учебна 2021/2022 г.

График за провеждане на часа на класния ръководител за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация през I срок на учебната 2021/2022 г.

График за провеждане на консултации за учебната 2021/2022 г.

Дневно разписание за учебната 2021/2022 г.

Дневно разписание на групите за целодневна организация на учебния ден в начален етап на основната степен на образование за учебната 2021/2022 г.

График на учебните смени за учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план на I клас за учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план на II клас за учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план на III клас за учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план на IV клас за учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план на V клас за учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план на VI клас за учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план на VII клас за учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план на VIII клас за учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план на IX клас за учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план на X клас за учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план на XI клас за учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план на XII клас за учебната 2021/2022 г.

График за провеждане на изпитните сесии на учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.